ALAPSZABÁLY

 

A szakszervezet neve:

Nevének rövidítése:          

Székhelye:                        

I. A szakszervezet célja és működésének alapelvei

I.1. A szakszervezet a demokrácia és az önkormányzatiság alapelvei szerint működő, önkéntesen létrehozott érdekképviseleti szervezet, mely a jelen Alapszabályban meghatározott célok elérésére alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.

I.2. A szakszervezet célja tagjai munkaviszonyával, foglalkoztatásával, szociális és gazdasági viszonyaival kapcsolatos érdekeinek feltárása, képviselete és védelme, különös tekintettel a munkahelyi szintű érdekvédelem megvalósítására.

I.3. A szakszervezet az állami szervektől, a politikai pártoktól és a munkáltatóktól függetlenül működik.

II. A tagsági viszony

II.1. A szakszervezetbe való belépés és az onnan való kilépés önkéntes.

II.2. A szakszervezet tagjává válhat a ................................................................ valamennyi munkavállalója, aki elfogadja a szakszervezet céljait és Alapszabályát. A tag felvételére az Elnökség jogosult.

II.3. A tagsági viszony létesítéséhez írásbeli belépési nyilatkozat szükséges, melyben a leendő tag kifejezi belépési szándékát, nyilatkozik a szakszervezeti célok és az Alapszabály elfogadásáról, valamint kötelezettséget vállal a tagdíj fizetésére.

II.4. A tagsági viszony megszűnik:

a)    a tag halálával,

b)   a szakszervezet megszűnésével,

c)    a tag kilépésével a II.4.1. szerint,

d)   a tag kizárásával a II.4.2. szerint.

II.4.1. A tag kilépési szándékát köteles írásban bejelenteni az Elnökségnek.  A tagsági jogviszony azon a napon szűnik meg, amelyen a tag a bejelentést megtette.

II.4.2. Aki a szakszervezet céljával, illetve Alapszabályával ellentétes magatartást tanúsít, vagy a szakszervezet céljának megvalósítását veszélyezteti, az a szakszervezetből kizárható. A kizárásra az Elnökség jogosult, amennyiben a kizárásról határozó ülésre - írásban - meghívta a tagot. A kizárásról szóló határozat meghozatala előtt lehetőséget kell adni a tagnak a tervezett intézkedés indokainak megismerésére, és a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre.

II.4.3. A tag a kizárásáról szóló határozat ellen a határozat közlésétől számított 15 napon belül panasszal élhet. A jogorvoslati lehetőségről a tagot a határozatban tájékoztatni kell.

II.4.4. A II.4.3. szerinti panaszt az Elnökséghez kell írásban benyújtani. A panaszt a Taggyűlés bírálja el. Ennek érdekében az Elnökség a panasz beérkezésétől számított 30 napon belüli időpontra rendkívüli Taggyűlést hív össze.

II.5. A tagok jogai és kötelezettségei

II.5.1. A szakszervezet tagja

 • részt vehet a szakszervezet tevékenységében és rendezvényein,
 • a szakszervezeti rendezvényeken az elfogadott ügyrendnek megfelelően felszólalhat, indítványokat, javaslatokat terjeszthet elő,
 • az üléseken gyakorolhatja szavazati jogát,
 • választhat és választható a szakszervezet szerveibe (betölthet szakszervezeti tisztségeket, kezdeményezheti a tisztségviselők megválasztását),
 • kezdeményezheti tag kizárását,
 • tájékoztatást kérhet a szakszervezet működéséről, pénzügyeiről,
 • a munkaviszonnyal kapcsolatos ügyekben tájékoztatást, védelmet és képviseletet kérhet,
 • igénybe veheti a szakszervezet által nyújtott szolgáltatásokat.

II.5.2. A szakszervezet tagja köteles

 • eleget tenni az Alapszabályban meghatározott kötelezettségeinek,
 • elősegíteni a szakszervezet célkitűzéseinek megvalósítását,
 • betartani a szakszervezet Alapszabályát,
 • rendszeresen fizetni az Alapszabályban rögzített mértékű tagdíjat.

II.5.3. A szakszervezet tagja nem veszélyeztetheti a szakszervezet céljának megvalósítását.

III. A szakszervezet felépítése és szervei

III.1. Taggyűlés

III.2. Elnökség

III.1. Taggyűlés

III.1.1. A szakszervezet legfelsőbb szerve a Taggyűlés, mely a tagok összességéből áll.

III.1.2. A Taggyűlés szükség szerint, de legalább évenként egyszer ülésezik.

III.1.3. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha a bíróság elrendeli, vagy a tagok legalább 1/3-a az ok és a cél megjelölésével írásban kezdeményezi, illetve a II.4.4. szerinti esetben.

III.1.4. A Taggyűlés összehívásáról az ülés időpontja előtt legalább 30 nappal a tagokat írásban értesíteni kell a napirend, a helyszín és az időpont megjelölésével.

III.1.5. Rendkívüli esetben a napirend, a helyszín és az időpont megjelölését tartalmazó értesítést legkésőbb az ülés időpontja előtt 10 nappal kell írásban eljuttatni a tagokhoz.

III.1.6. A Taggyűlés határozatait nyílt szavazással hozza. Személyi kérdésekben – ideértve különösen az ügyintéző és képviseleti szervek megválasztását - titkos szavazással dönt.

III.1.7. A Taggyűlés határozatképes, ha azon a tagok több mint a fele jelen van. Ha a Taggyűlés nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés legkorábban a határozatképtelen ülést követően, későbbi időpontra hívható össze. A megismételt ülés a megjelent tagok számától függetlenül határozatképes.

III.1.8. A Taggyűlés határozatainak érvényességéhez a határozatképes ülésen jelenlevők több mint 50 %-ának egyetértése szükséges.

III.1.9. A Taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az Alapszabály megállapítása és módosítása;
 • az Elnökség tagjainak megválasztása;
 • a szakszervezet programjának elfogadása és módosítása;
 • a tagsági viszonyt érintő határozatok elleni panaszok elbírálása,
 • a tisztségviselők esetleges tiszteletdíjáról való döntés;
 • a szakszervezet éves költségvetésének, illetve az előző évről szóló számviteli beszámoló elfogadása;
 • az elnök és az Elnökség éves beszámolójának elfogadása;
 • döntéshozatal nemzetközi és hazai szakszervezeti szövetséghez való csatlakozásról, illetve az abból történő kilépésről;
 • döntéshozatal más szakszervezettel történő egyesülésről;
 • a szakszervezet szétválásának vagy feloszlásának kimondása.

III.2. Elnökség

III.2.1. Az Elnökség három tagból áll, akiket a Taggyűlés választ. Közülük egy főt az elnöki, egy főt az alelnöki, egy főt a gazdasági alelnöki tisztségre választ meg a Taggyűlés.

III.2.2. Az Elnökség feladata a szakszervezet mindennapi ügyeinek intézése és döntéshozatal az Alapszabály, valamint a Taggyűlés határozatainak keretein belül.

III.2.3. Az Elnökség tagjait két évre választják meg.

III.2.4. Az Elnökség szükség szerint, de legalább kéthavonta ülésezik.

III.2.5. Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt az Elnökség bármely tagja az ok és a cél megjelölésével, írásban kéri. A rendkívüli ülést a kérelem közlésétől számított 3 napon belül össze kell hívni.

III.2.6. Az Elnökség ülését az elnök hívja össze. Az ülés összehívásáról az Elnökség tagjait az ülést megelőzően legalább 10 nappal írásban értesíteni kell a helyszín, az időpont és a napirend megjelölésével.

III.2.7. Az Elnökség határozatképes, ha legalább két tagja jelen van. Határozatainak érvényességéhez legalább két tag egyetértése szükséges. Ha az Elnökség nem határozatképes, megismételt ülést kell tartani. A megismételt ülés legkorábban a határozatképtelen ülést követően, későbbi időpontra hívható össze.

III.2.8. Az Elnökség határozatait nyílt szavazással hozza.

III.2.9. Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

 • a Szakszervezet mindennapi ügyeinek intézése;
 • a szakszervezet programjának, valamint a Taggyűlés határozatainak végrehajtása;
 • a Taggyűlés előkészítése;
 • döntéshozatal azokban az ügyekben, melyeket az Alapszabály nem utal felsőbb szerv hatáskörébe;
 • tagok felvétele;
 • döntéshozatal tagkizárási ügyekben;
 • a tag- és tagdíjnyilvántartás vezetése;
 • a szakszervezet pénzügyi nyilvántartásának vezetése;
 • a szakszervezet éves költségvetési tervének elkészítése és a Taggyűlés elé terjesztése;
 • évente - legkésőbb a tárgyévet követő március végéig - írásbeli pénzügyi beszámoló készítése az éves költségvetés végrehajtásáról, illetve a beszámolónak a Taggyűlés elé terjesztése.

III.2.10. Az Elnökség tevékenységéről évente írásban beszámol a Taggyűlésnek.

IV. A Szakszervezet tisztségviselői és képviselete

IV.1. Elnök

IV.2. Alelnök

IV.3. Gazdasági alelnök

IV.1. Elnök

IV.1.1. Az elnök az Elnökség tagja, akit a Taggyűlés választ a szakszervezeti tagság közös képviseletére.

IV.1.2. Az elnök képviseli a szakszervezetet és annak teljes tagságát a munkáltató és külső szervek előtt.

IV.1.3. Ellátja mindazon ügyeket, melynek képviseletére az Alapszabály, a Taggyűlés vagy az Elnökség felhatalmazza.

IV.1.4. Az elnök tevékenységéről évente írásban beszámol a Taggyűlésnek.

IV.1.5. Az elnök köteles részt venni az Elnökség, valamint a Taggyűlés ülésén.

IV.1.6. Az elnök feladata az Elnökség, valamint a Taggyűlés összehívása, üléseinek vezetése.

IV.2. Alelnök

IV.2.1. Az alelnök az Elnökség tagja, akit a Taggyűlés választ.

IV.2.2. Az alelnök feladata

 • elnökségi felhatalmazás alapján az elnök teljes körű helyettesítése annak akadályoztatása esetén,
 • az Elnökség határozatai alapján adódó eseti feladatok végrehajtása,
 • a testületi határozatok végrehajtásában való részvétel.

IV.2.3. Az alelnök részt vesz az Elnökség, valamint a Taggyűlés ülésein.

IV.3. Gazdasági alelnök

IV.3.1. A gazdasági alelnök az Elnökség tagja, akit a Taggyűlés választ.

IV.3.2. A gazdasági alelnök feladata

 • a szakszervezet gazdálkodásának irányítása,
 • a szakszervezet évi költségvetésének, valamint az előző évről szóló számviteli beszámolónak az Elnökség elé terjesztése,
 • elnökségi felhatalmazás alapján az elnök teljes körű helyettesítése annak akadályoztatása esetén,
 • az Elnökség határozatai alapján adódó eseti feladatok végrehajtása,
 • a testületi határozatok végrehajtásában való részvétel.

IV.3.3. A gazdasági alelnök részt vesz az Elnökség, valamint a Taggyűlés ülésein.

V. A szakszervezet vagyona, gazdálkodása

V.1. A szakszervezet működésének pénzügyi feltételeit alapvetően a tagdíjakból biztosítja. A tagdíj összege a bruttó munkabér 1 %-a.

 A tagdíjfizetés történhet:

 • havonta, utólag közvetlenül a gazdasági alelnöknek történő fizetéssel;
 • havonta, utólag, munkáltató általi levonás útján,
 • havonta, utólag postai utalványon történő feladással,
 • havonta, utólag folyószámláról történő fizetéssel.

V.2 A szakszervezet érdekvédelmi céljai elősegítése érdekében – másodlagosan - gazdasági tevékenységet is folytathat.

V.3. A bankszámla feletti rendelkezésre az elnök önállóan jogosult.

VI. Vegyes és záró rendelkezések

VI. 1. A szakszervezet megszűnik, ha

 • a Taggyűlés döntése alapján átalakul,
 • a Taggyűlés a feloszlásáról határoz,
 • a bíróság feloszlatja,
 • a törvényességi ellenőrzési eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja megszűnését,
 • a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti

és a szakszervezetet a nyilvántartásból törlik.

VI.2. Jelen Alapszabály a szakszervezet működésének alapdokumentuma, melyet az alakuló ülés fogadott el. Az alakuláskor az alakuló ülés gyakorolja a Taggyűlés jogait.

 

Kelt:

 

 

Képviselő aláírása